Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Αγροτικά Μηχανήματα Νομοθεσία για τα Αγροτικά Μηχανήματα

Νομοθεσία για τα Αγροτικά Μηχανήματα

Αφορά μόνο τους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες ως οχήματα και τους κινητήρες που φέρουν ως προς τις εκπομπές ρύπων.

   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΘΕΜΑ

1

 

74/150/ΕΟΚ

4 Μαρτίου 1974

K.Y.A. 259987/1-6-84

ΦΕΚ  377/Β/12-06-84

Έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών ελκυστήρων.

2

2001/3/ ΕΚ

8 Ιανουαρίου 2001

K.Y.A. 8669/27-1-03

ΦΕΚ  179/Β/19-02-03

Προσαρμογή της 74/150/ΕΟΚ.

Κατηγορίες ελκυστήρων (Τ123,Τ4).

3

2003/37/ΕΚ

9 Ιουλίου 2003

Κ.Υ.Α. 12521/A20/2014/4-8-05

ΦΕΚ  1198/Β/30-08-05

Κατάργηση της 74/150/ΕΟΚ.

Έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, ρυμουλκουμένων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων.

4

2005/67

18 Οκτωβρίου 2005

Κ.Υ.Α.  9922/A20/1495/13-4-06

ΦΕΚ  665/Β/29-5-06

Τροποποίηση της 2003/37/ΕΚ.

Κωδικοποίηση δοκιμών διατάξεων προστασίας.

Ζώνες

 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΜΗ ΟΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (π.χ. θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.λ.π.)

1

97/68/EK

16 Δεκεμβρίου 1997

 Κ.Υ.Α.

 Δ13ε/9321/1-10-98

ΦΕΚ  1218/Β/30-11-98

Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητή-

ρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.

2

2001/63/ΕΚ

17 Αυγούστου 2001

Κ.Υ.Α. Δ13ε/4056/7-5-03

ΦΕΚ  592/Β/14-05-03

και

ΦΕΚ  53/Β/24-01-07

Προσαρμογή της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

Oρισμός της ΔΑΕΕ και ΜΕ  για τα αγροτικά

 

3

2002/88/EK

9 Δεκεμβρίου 2002

Κ.Υ.Α. Δ13/0/121/4-1-07

ΦΕΚ  53/Β/24-01-07

Τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

Κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα

Κλάσεις κινητήρων (S, H, N).

4

2004/26/EK

21 Απριλίου 2004

Κ.Υ.Α. Δ13/0/121/4-1-07

ΦΕΚ  53/Β/24-01-07

Τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

Κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Πρόγραμμα ευελιξίας.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1

2000/25/ ΕΚ

22 Μαΐου 2000

 

Κ.Υ.Α. 11627/4-5-01

ΦΕΚ  715/Β/8-6-01

 

KYA A20 402/43554/6-4-2012

 

 

Τροποποίηση της 74/150/ΕΟΚ.

Μέτρα κατά των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών. από κινητήρες γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων.

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 11627/4-5-2001

 

2

2005/13

21 Φεβρουαρίου 2005

Κ.Υ.Α. 13845/13-10-06

ΦΕΚ  1569/Β/26-10-06

Τροποποίηση της 2000/25 και 2003/37.

Εισαγωγή νέων Φάσεων ΙΙΙΑ,ΙΙΙΒ,IV.

Πρόγραμμα ευελιξίας.

Εθνική  Νομοθεσία

Εγκύκλιος οικ.11722/Ε1/2604/1-11-2011 με θέμα: "Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης τύπου σε καινούργια αγροτικά μηχανήματα (πλην γεωργικών ελκυστήρων)".
Απόφαση αρ. 14924/Γ3Β/3789 (Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09) με θέμα: "Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 2231/31.12.2010)

Απόφαση αρ. 11337/Γ3Β/2365 με θέμα: "Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 1146/12.06.2009)

Απόφαση αρ. 11338/Γ4/2366 με θέμα: "Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 1156/15.06.2009)

 

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων