ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) – AGROCERT
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Τ.Κ 111 45, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 8392000, Fax : 210 8231438
Ε-mail : agrocert@otenet.gr 
Ιστοσελίδα:  http://www.elgo.gr/ 

Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκης Eνωσης για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Ε.Ε. για το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων