Αιθέρια Έλαια

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  (ΠΟΠ)  &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΔΕΙΞΗΣ  (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου 

Α/ΑΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1Μαστιχέλαιο ΧίουΠΟΠ317707/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L22/1997

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων