Βάση δεδομένων της Ε.Ε. για τις Ονομασίες Προέλευσης - τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα

Αναζητήσετε τα Κοινοτικά προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ και ΕΠΙΠ και τις προδιαγραφές τους σύμφωνα με:

  • τη χώρα προέλευσης,

  • την ονομασία του προϊόντος,

  • την κλάση του προϊόντος,

  • τον τύπο της αίτησης ( ΠΟΠ – ΠΓΕ ή  ΕΠΙΠ )

  • τη φάση επεξεργασίας της αίτησης (υποβολή αίτησης, δημοσίευση, καταχώρηση )

Είσοδος στη βάση δεδομένων DOOR

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων

Κοινοτική βάση δεδομένων "E-Bacchus"που αφορά τους Οίνους

Η "E-Bacchus"  περιέχει:

  • Τις Προστατευόμενες Ονομασίες  Προέλευσης και Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις  της Ε.Ε. σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.
  • Τις προστατευόμενες στην ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης τρίτων χωρών βάσει των διμερών συμφωνιών για το εμπόριο οίνου που έχει συνάψει η ΕΕ με τις εν λόγω τρίτες χώρες.
  • Τις παραδοσιακές ενδείξεις που προστατεύονται στην ΕΕ .
  • Στατιστικά στοιχεία
Είσοδος στη βάση δεδομένων του οίνου E-BACCHUS
 
 
 


Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου