Βρίσκεστε εδώ: Ψηφιακές Υπηρεσίες Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ)

Με το Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», που ισχύει από τις 26 Απριλίου 2016, η εποπτεία επί των ΑΣ ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης (Αρμόδια Αρχή).

Το βασικό εργαλείο της Αρμόδιας Αρχής για να ανταποκριθεί όσον το δυνατόν πληρέστερα στην υλοποίηση των σκοπών της είναι το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων (στο εξής Μητρώο) του άρθρου 19 του Ν. 4384/2016, που αποτελεί συνέχεια του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, που συστάθηκε με το άρθρο 2 του 4015/2011, στο πλαίσιο άσκησης της κρατικής εποπτείας επί των Α.Σ. και αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών.
Στο Μητρώο καταχωρίζονται, μέσω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αιτήσεών τους, όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Κλαδικοί Εθνικοί Α.Σ., οι Κλαδικοί Α.Σ. οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και το Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Εντός ενός (1) έτους, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4384/2016, όσοι Α.Σ. λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, οφείλουν να προβούν σε τροποποίηση των καταστατικών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του και να προσαρμοστούν στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, ως προς τον αριθμό των μελών τους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


                                       Τηλέφωνα επικοινωνίας                  Email

Αναστασία Παπουτσή210-2125078li210u099@minagric.gr
Ελένη Λαρεντζάκη210-2125077me22u175@minagric.gr
Σίλβια Δανοπούλου210-2125020me22u043@minagric.gr
Αναστασία Τσεπετονίδου210-2125076me22u075@minagric.gr
Μαρία Πανταζή210-2125054me22u177@minagric.gr
Κατερίνα Σαράντου210-2125060ksarantou@minagric.gr

Fax:2105246056
Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22, 105 52 ΑΘΗΝΑ 

orange4-1
 

 Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας