• ΚΥΑ 262385/2010 Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου.

 

 Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης