Ενιαία ενίσχυση

Μεταβιβάσεις - Εθνικό Απόθεμα

Έλεγχοι-Πληρωμές-Κυρώσεις

  • ΚΥΑ 262347 (ΦΕΚ 324Β/24.03.10) Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων όπως προβλέπονται από τον καν. (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση, το ΟΣΔΕ, τη διαφοροποίηση υπό το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων και την εφαρμογή του καν. (ΕΚ)1234/2007 αναφορικά με την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στον αμπελοοινικό τομέα.
  • ΦΕΚ 2132/23.09.2011  Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 62346/19−03−2010 διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης 

 Ειδική ενίσχυση - Μέτρα 68

  • ΚΥΑ 262345 (ΦΕΚ 323/24.03.2010) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξηςσε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής.
  • ΦΕΚ 1052/29-04-2013 Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς για το έτος 2013, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 671/2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 73/2009.

Οδηγός ελέγχου "υγείας" της ΚΑΠ

ΦΕΚ 1756/03.08.2011 Διαδικασίες και κριτήρια εξέτασης αιτημάτων αναθεώρησης στοιχείων δικαιούχων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων (2009/2010) και στο καθεστώς ενίσχυσης τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση (έτη 2006, 2007, 2008), για τον προσδιορισμό νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2011.

ΦΕΚ 2328/16.08.2010 Καθορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των στοιχείων των προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης έτους 2012 για τον προσδιορισμό νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους για τις αποξηραμένες χορτονομές που προορίζονται για μεταποίηση και των αιτήσεων αναθεώρησης των στοιχείων των δικαιούχων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων

Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης