Νομοθεσία για το Βαμβάκι

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 35235/26-04-2010 «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού» (ΦΕΚ 626/Β/11-5-2010)
  • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 56710/31-12-2010 "Διόρθωση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 35235/26−4−2010 ΚΥΑ-Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού» ΦΕΚ 626/Β/1 1−5−2010» (ΦΕΚ 95/Β/1-2-2011)
  • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 27634/8-06-2011 "Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής Ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείρηση της καλλιέργειας βάμβακος"(ΦΕΚ 1422/Β/16-6-2011)
  • ΦΕΚ υπ'αριθμ. 430/24-03-2015 "Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου"
    • ΦΕΚ Β'960/28-05-2015  Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου»
    • ΦΕΚ Β'3257/11-10-2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 ΥΑ σχετικά με τον ‘καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Υπ’αριθμ. 589/53647/8-5-2012 «Εφαρμογή Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βαμβακιού έτους 2012 στα πλαίσια του ΚΑΝ (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου»
  • Υπ’αριθμ. 1150/99707/27-9-2012 «Λειτουργία εκκοκκιστικών επιχειρήσεων –διαδικασία παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού για την περίοδο 2012»

   
Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας