1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ

1.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Π.Ο.Ε.).
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙA ΚΑΙ TH ΦΥΤΟΥΓΕΙA
(W.T.O. - AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES). 
1.2ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ FAO
(INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION / FAO).
Ν. 3495/2006 (Α΄ 215) «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών». 
1.3ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ISPMs)
1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS)