Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων

  • Αίτηση-Δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα
  • YA 3714/110476/04-09-2014 "Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]" (ΦΕΚ Β’ 2443/15-09-2014)
  • ΥΑ 3633/98076/10-09-2015 "Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2015-2016"
  • ΥΑ 4450/109662/09-10-2015 "Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου 2015-2016"

 

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας
Τμήμα Αμπέλου & Ελαίας