ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3434/Θ.Ζ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Εμβολίων REV-1& RB-51

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  22/10/2014 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30/10/2014 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00