ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2014 για πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Επιτήρησης της Λύσσας από το ΚΚΙ Αθηνών - Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών - Τμήμα Ιολογίας

Ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 03/04/2014 
Ημερομηνία λήξης παραλαβής αιτήσεων: Δευτέρα 14/04/2014
 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Επιτήρησης της Λύσσας από το ΚΚΙ Αθηνών - Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών - Τμήμα Ιολογίας

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων 

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από το Σάββατο 03/05/2014 έως και Δευτέρα 12/05/2014.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.