Προκήρυξη εκπόνησης της μελέτης:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προκήρυξη εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ημερομηνία λήξης παραλαβής συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Σχεδιασμού Ε.Ε.& Α.Ε.Π.: 22/04/2014

Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εμπρόθεσμα ερωτήσεις, που αφορούν στη συγκεκριμένη προκήρυξη, οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και μέσω fax ή και e-mail σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 24/04/2014.

Ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών: 30/04/2014 και ώρα 10:00 π.μ.