ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2014 για πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2014 για πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 έως και Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (Κ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 11/04/2014 έως και Τρίτη 22/04/2014.
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.