Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων.

           Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  21/11/2013
            Λήξη υποβολής αιτήσεων   :    02/12/2013