Βέργας

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Βέργας

Ποταμός της δυτικής Πελοποννήσου στα βόρεια του νομού Ηλείας. Πηγάζει σε υψόμετρο 180 m και μετά από διαδρομή 160 km χύνεται στην λιμνοθάλασσα Κοτυχίου. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει επιφάνεια 35 km2. Χαρακτηρίζεται για την έντονη χειμαρρική του δράση και προκαλεί συχνά πλημμύρες στην περιοχή.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων