Οι διμερείς σχέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμπνέονται από τις κοινά αποδεκτές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της διεθνούς κοινότητας, καθορίζονται από τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και συμβαδίζουν με τους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΟΣΑ, καθώς και των άλλων διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας.     

Κατά το σχεδιασμό τους λαμβάνονται υπόψη, αφενός οι τεχνικές, διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες του Υπουργείου, όταν αυτό λειτουργεί κυρίως (στις περισσότερες περιπτώσεις) ως «φορέας-δότης» προς την Τρίτη χώρα, κι αφετέρου, οι ανάγκες και τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας, για τα οποία το Υπουργείο εκτιμά ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των στενότερων σχέσεων και της καλής συνεργασίας με τα ομοειδή Υπουργεία των τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, οι διμερείς σχέσεις του Υπουργείου συμβάλλουν αποφασιστικά στην διεύρυνση και προώθηση των εξωτερικών σχέσεων της χώρας, αναδεικνύοντας θέματα της λεγόμενης «χαμηλής διπλωματίας», τα οποία εννοείται ότι περιορίζονται σε αυστηρά τεχνικό-διοικητικό επίπεδο.     

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούνται στόχοι και επιδιώξεις που καταγράφονται σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Η μείωση της φτώχειας, η οικονομική και κοινωνική πρόοδος, η μείωση των ανισοτήτων, η ευημερία των λαών, η αειφορία του περιβάλλοντος, η δημιουργία δίκαιου συστήματος εμπορίου αποτελούν μακρόπνοους στόχους, μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και της δημιουργίας χώρου ελευθερίας και ασφάλειας, του συνόλου σχεδόν της παγκόσμιας κοινότητας και αποτυπώνονται στις διμερείς σχέσεις του Υπουργείου.     

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, στην αμοιβαία μεταφορά δεξιοτήτων, στη διάχυση της τεχνογνωσίας, στη συμμετοχή των γυναικών και των νέων αγροτών, αλλά και στην αναβάθμιση του οικονομικού ρόλου τους στην αγροτική ανάπτυξη, λαμβανομένου υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο της πολιτικής της ΕΕ και της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (D.A.C.).     

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελεί φορέα υλοποίησης δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και υποβάλλει αιτήσεις προγραμμάτων προς το Υπουργείο Εξωτερικών, στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών και αφορούν χώρες προτεραιότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εφόσον τα προτεινόμενα προγράμματα εγκριθούν από το ΥΠΕΞ, οι προβλεπόμενες πιστώσεις μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς υλοποίηση των σχετικών δράσεων.     

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διμερείς σχέσεις του Υπουργείου με τα ομόλογα Υπουργεία τρίτων χωρών, καθώς και η εξέλιξη των τελευταίων κατά την τελευταία δεκαετία.     

Πληροφορίες: Χρυσούλα Θεοδωρίδου, Βάσια Καραθανάση, Γιώργος Τσάμης
Τηλ.: 210 212 5533, 210 212 5535, 210 212 5528

Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης