ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 08 Μαϊου 2015

 ΟΜΙΛΙΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 

Οι σημερινές κοινωνίες πρέπει να επικεντρωθούν στην αναζήτηση και προώθηση ενός νέου παραγωγικού και διατροφικού προτύπου, ενός προτύπου που θα βασίζεται στην αειφορία, στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μοντέλου και βεβαίως στη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. 

Η κοινωνική αλληλεγγύη, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι υποχρέωση όλων μας και απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή του αγροτικού πληθυσμού, των κατοίκων της υπαίθρου και των πολιτών γενικότερα. 

Η νέα Κυβέρνηση θα αναδιατάξει τις αναπτυξιακές της πολιτικές, βάζοντας σε υλοποίηση ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που στοχεύει στη στήριξη της παραγωγής μικρής και μεσαίας κλίμακας. 

Η oικονομικά βιώσιμη και με κοινωνικό προσανατολισμό αγροτική οικονομία δεν είναι ζητούμενο μόνο μιας αριστερής πολιτικής, αλλά και απαίτηση μιας σύγχρονης κοινωνίας με ανθρώπινο πρόσωπο. 

Για να αποκτήσει όμως αυτή η πολιτική διαχρονικότητα και κοινωνικό πρόσημο προϋποθέτει τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Για μας βασικός μοχλός αυτής της πολιτικής είναι η ριζοσπαστική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού τομέα με την προστασία και στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής γεωργίας. 

Η ενδυνάμωση νέων μορφών οικονομικών οργανώσεων που στηρίζουν παραγωγές μικρής και μεσαίας κλίμακας, παράλληλα με την ενθάρρυνση μορφών συλλογικής οικονομικής δράσης, που έχουν ως στόχο όχι μόνο το κέρδος αλλά και την ευημερία των πολιτών, απαντούν σε μια σειρά αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών, όπως είναι: 

  1. Η στήριξη της απασχόλησης και η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της πολυτομεακής, πολυλειτουργικής και αειφορικής γεωργίας,
  2. Η εξομάλυνση των σχέσεων παραγωγού-καταναλωτή μέσα από τη πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα και με προσιτές τιμές και
  3. Η ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 

Ο ελληνικός αγροτικός τομέας για να προχωρήσει στον 21ο αιώνα, πρέπει να ξεπεράσει με όραμα, τολμηρές αλλαγές και ρηξικέλευθες πρακτικές τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα που λειτουργούν ως προσκόμματα στην ανάπτυξη, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη χαμηλή παραγωγικότητα της γεωργίας και να αναπτύξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός. 

Σήμερα, η γεωργική δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική συνιστώσα ανάπτυξης του χώρου της υπαίθρου, σε ορισμένες όμως περιοχές, αυξημένος είναι και ο ρόλος των άλλων τομέων της οικονομίας, που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, όπως οι τουριστικές υπηρεσίες που αξιοποιούν και το φυσικό της περιβάλλον, αλλά και όλες σχεδόν οι δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στην ύπαιθρο, που συνδυάζουν και συναρτούν την ύπαρξή τους με την πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα. 

Το δικό μας πρόγραμμα έχει στον πυρήνα του το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα ως βασικό μοχλό για την οικονομική και κοινωνική ανόρθωση της χώρας . Κι αυτό γιατί μπορεί να συνδέσει το πλούτο των φυσικών πόρων με τη βιοποικιλότητα και την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών για την παραγωγή ενός ευρέως φάσματος ποιοτικών προϊόντων, μπορεί να συνδέσει το ανθρώπινο δυναμικό με το πολιτισμό που είναι ζυμωμένος και ταυτισμένος με την ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου, στοιχεία που αποτελούν το πολυτιμότερο, αλλά αναξιοποίητο μέχρι σήμερα, κεφάλαιο της Ελλάδας. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων κρίνεται από τη διαφοροποίησή τους, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγή της πρώτης ύλης και επεκτείνεται σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι την διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 

Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται και η δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα με επιχειρήσεις του πρωτογενή και τριτογενή, λειτουργώντας συμπληρωματικά. Ειδικότερα στον αγροδιατροφικό τομέα είναι άμεσα αναγκαία η ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρηματικών συνεργασιών, γεωγραφικά συγκεντρωμένων, αλληλοεξαρτώμενων και ανταγωνιστικών, προκειμένου να κατορθώσουν να ανταποκριθούν οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις, στις νέες προκλήσεις που θέτουν τόσο η παγκοσμιοποίηση, όσο και η τεχνολογική ανάπτυξη. 

Η σημερινή κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση των μεσαίων και μικρών «οικογενειακών» εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να στηριχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στην εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας, στην παροχή επισιτιστικής ασφάλειας, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεδομένου ότι ο ελληνικός αγροτικός τομέας αποτελείται από λίγες μεγάλες και πολυάριθμες μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό χωρών, στις οποίες το μεγάλο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων ευνοεί τη μαζικότερη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και τη συμπίεση του κόστους.

Γι, αυτό και η ενίσχυση και επέκταση ισχυρών συνεργατικών σχημάτων παραγωγής και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και η διαμόρφωση εναλλακτικών συστημάτων διανομής και εμπορίου, αποτελούν κεντρική μας επιδίωξη. 

Θα προχωρήσουμε άμεσα στην εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών και στην αναγέννησή τους με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα προκύψει μέσα από ένα έντιμο και ειλικρινή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες παραγωγών και στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. 

Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι σε μια μικρή αγορά όπως η ελληνική, μόνο η εξωστρέφεια μπορεί να διατηρήσει τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, με την προϋπόθεση βέβαια, της ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών της νέας οικονομίας, δηλαδή της καινοτομίας και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών που περιορίζουν τα μειονεκτήματα του μικρού μεγέθους και της απόστασης. 

Η δημιουργία μιας αγροτικής οικονομίας που ευνοεί την μικρής κλίμακας τοπική - οικογενειακή επιχειρηματικότητα με σεβασμό στο περιβάλλον και κοινωνική ευθύνη προϋποθέτει τη συνδρομή όλων μας.