Άλλα Προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  (ΠΟΠ)  &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΔΕΙΞΗΣ  (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου   

Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


1Κρόκος ΚοζάνηςΠΟΠΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C207/1998 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L46/1999

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων