Άλλα προϊόντα Ζωϊκής Προέλευσης

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  (ΠΟΠ)  &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΔΕΙΞΗΣ  (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου   

 Α/Α

 ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1Μέλι Ελάτης Μαινάλου ΒανίλιαΠΟΠ 313049/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L163/1996
 2Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C307/2010
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L195/2011
3Κατσικάκι ΕλασσόναςΠΟΠΠροδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C322/2010
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L260/2011

  Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων